ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJK ZENBALANS

Algemene voorwaarden praktijk ZENBALANS:

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie:

De behandelaar is gehouden aan de RBCZ beroepscode. De behandelaar stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie. De cliënt dient alle voor een goede behandeling relevante informatie te overleggen aan de behandelaar. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt nooit naar buiten gebracht tenzij de cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. De behandelaar zal, indien van toepassing, vooraf toestemming vragen aan de cliënt om voor, tijdens of na de behandelingsperiode bij de volgende personen of instanties informatie in te winnen of aan hen te verstrekken: huisarts, specialist, collega therapeuten, waarnemer of anderen. De cliënt heeft het recht tot inzage in zijn dossier.

Duur, kosten en betaling van de behandeling:

De eerste behandeling (intake) duurt ongeveer 90 minuten, de vervolgbehandelingen 60 minuten. Mijn manier van behandelen kan niet van tevoren aangeven wat de mogelijke totaalkosten zijn, maar vervolgbehandelingen zijn altijd in overleg met de cliënt. Voor de kosten per behandeling zie…. Na de behandeling wordt de factuur digitaal toegestuurd. Na ontvangst dient de factuur binnen 7 dagen te worden overgemaakt naar bankrekeningnummer NL27INGB 0669555517 tnv C. Tebbes ovv het factuurnummer. Bij het niet nakomen van deze betaling ontvangt de cliënt een herinnering. Indien na deze herinnering niet binnen de aangegeven termijn wordt betaald, wordt € 15,- administratiekosten in rekening gebracht. Indien na de tweede herinnering niet wordt betaald, wordt de betaling uit handen gegeven aan een incassobureau waarbij alle kosten voor rekening komen van de cliënt.

Vergoeding verzekeraars:

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel van de behandelingen indien u aanvullend voor alternatieve geneeswijzen verzekerd bent. Het gaat daarbij om de behandelingen Shiatsutherapie en Massagetherapie. Informeer altijd zelf voorafgaand aan de behandeling bij uw zorgverzekeraar of deze kosten worden vergoed. U kunt de ontvangen facturen indienen bij uw verzekeraar.

Telefonische bereikbaarheid:

De therapeut biedt altijd de mogelijkheid om de voicemail in te spreken of een bericht te sturen via de website, email of whatsapp. Laat hierbij weten wanneer het u uitkomt terug gebeld te worden. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Afspraken afzeggen of niet verschijnen op de afspraak:

Bij verhindering dient de cliënt minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, anders wordt het consult geheel of gedeeltelijk in rekening gebracht. Bij niet verschijnen zonder kennisgeving wordt het consult volledig in rekening gebracht. Bij verhindering van de behandelaar wordt u zo tijdig mogelijk geïnformeerd en wordt op zo kort mogelijke termijn een nieuwe afspraak gemaakt.

Waarneming:

Als de behandelaar door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan 4 weken niet in staat is zelf de behandelingen uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-behandelaar in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. Daarbij kan het wenselijk zijn de betreffende dossiers over te dragen. In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren, zal dit voorstel en deze afwijzing genoteerd worden in het dossier van de cliënt. Ook in het geval van overlijden van de behandelaar zal een collega-behandelaar de dossiers van cliënten overnemen en zal daarvan melding worden gemaakt op de website en/of per email.

Het klacht- en tuchtrecht is geregeld via mijn beroepsvereniging de N.V.S.T.