BEHANDEL- EN PRIVACY OVEREENKOMST

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • om andere zorgverleners te informeren, bijv. als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • voor het geanomiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen en u deze factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de Wet op de Behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Alle therapeuten, aangesloten bij de N.V.S.T., zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode. Mocht u onverhoopt klachten hebben dan zou ik het fijn vinden dat u contact met mij opneemt zodat wij samen kunnen bekijken of we tot een oplossing kunnen komen. Kunnen we hier samen niet uitkomen dat kunt u zich voor het klachtrecht wenden tot de beroepsvereniging- Klachtenprocedure – NVST-en voor het tuchtrecht van RBCZ, stichting TCZ Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (www.tcz.nu).

Afzeggen van een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren geschieden. Indien dit niet gebeurt, wordt de sessie in rekening gebracht.

 

Datum:…………………………………………………………….. Plaats:…………………………………………………………

Handtekening therapeut                                                     Handtekening cliënt

 

ZENBALANS Carolina Tebbes- aangesloten bij de NVST licentienr. L1217- zorgverlenerscode 90-027133- praktijkcode 90-(0)16412- RBCZ 107446R- zie voor meer info: www.zenbalans.nl
BTW-id: NL001445071B97Klachtenprocedure – NVST